• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

نامه استعفای علی جنتی

نامه استعفای علی جنتی/وزیری با فرهنگ که در استعفا هم حرمت رئیسش را حفظ کرد/”در ماههای آینده حملات ناجوانمردانه علیه دولت تشدید میشود.

photo_2016-10-23_04-43-31