• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

نایب رییس فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری

?علیرضامحجوب،به نایب رییس فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری انتخاب شد.

?معاون بین الملل خانه کارگر ازانتخاب دبیرکل خانه کارگر به عنوان نایب رئیس فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری خبر داد