• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

وزرای جدید کابینه

سلطانی فر با ۱۹۴ رای و دانش آشتیانی ۱۵۷ رای و صالحی امیری ۱۷۵ رای وزیر شدند.