• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

اولین دوره مربی گری راگبی

اولین دوره مربی گری راگبی