• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

برگذاری کارگاه دانش افزایی

گزارش تصویری از برگذاری کارگاه دانش افزایی با عنوان  برنامه نویسی ورزشی به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه پیام نور ساوه