• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

جلسه اداره کل تربیت بدنی

جلسه اداره کل تربیت بدنی در خصوص اجرایی نمودن برنامه های سالن ۹۵ برگذار گردید
در این جلسه که با حضور مدیرکل تربیت بدنی ومعاون اداره کل وهمچنین روسای اداره ورزش قهرمانی وهمگانی دانشگاه برگذار گردید مقرر گردید که با توجه به اینکه مقرر گردیده است تنها ۲۱ رشته ورزشی در یونیورسیاد دانشجویان جهان که از ۲۷ مرداد ماه تا ۹ شهریور ماه در چین تایپه برگذار می گردد جز بازی های فیزو باشد لذا پیشنهاد گردید که از همین ۲۱ رشته آن هایی که احتمال حضور برای تیم های ملی دانشجویان فراهم است جز اولویت های برگذاری مسابقات ورزشی دانشگاه پیام نور قرار گیرد که با توجه به موافقت اعضا تصویب گردید
از دیگر مصوبات این جلسه پیشنویس برنامه اجرایی سال ۹۵ بود که با توجه سیاست های دانشگاه در خصوص صرفه جویی در برنامه ها تهیه گردید که در انتها مقرر گردید با توجه به شرایط حاکم بر دانشگاه مسابقات آقایان در رشته های وشو،تکواندو ،تیر اندازی ، تنیس روی میز ، جودو ،شنا وبسکتبال ۳ نفره تحت عنوان جشنواره فرهنگی ورزشی ادیان ومذاهب اسلامی به میزبانی استان اصفهان برگذار گردد وهمچنین در بخش بانوان نیز مقرر گردید رشته های هندبال ،والیبال ،تیراندازی ،تکواندو ،
تنیس روی میز ،شنا ، فوتسال و وشو تحت عنوان جشنواره فرهنگی ورزشی ورزش ،نشاط وسلامت به میزبانی استان مازندران برگذار گردد ضمنا که مقرر گردید مسابقات فوتبال آقایان ووالیبال آقایان نیز به ترتیب به میزبانی استان های هرمزگان وفارس در اسفند ماه موافقت گردید
لازم به توضیح است که این برنامه جهت تصویب نهایی در روز چهارشنبه صبح که مقرر است شورای ورزش دانشگاه با حضور ریاست دانشگاه ومدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم وهمچنین ریاست فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی ومعاونین دانشگاه برگذار می گردد مطرح ودر صورت موافقت به استان ها جهت اجرایی شدن ارسال گردد