• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

نصیرزاده سرپرست انجمن پاورلیفتینگ کشور

طی حکمی از سوی وزارت علوم وتحقیقات وفناوری دکتر عبدالمهدی نصیرزاده به عنوان سرپرست انجمن پاورلیفتینگ کشور منصوب گردیدند
طی حکمی از سوی معاون امور دانشجویان داخل وزارت علوم تحقیقات وفناوری دکتر عبدالمهدی نصیرزاده به عنوان مسول انجمن ورزش پاورلیفتینگ دانشجویان کشور منصوب گردید
ازجمله سوابق دکتر نصیرزاده می توان ریاست آموزش فدراسیون بدنسازی وپرورش اندام ،عضویت درهیات ریسه فدراسیون ورزش های دانشگاهی ،معاونت آموزشی انسیتو بین المللی کشتی جمهوری اسلامی ایران ومسول کمیته آموزش فدراسیون سه گانه جمهوری اسلامی ایران نام برد