• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بند الحاقی ماده هفت برنامه ششم توسعه

? بند الحاقی ماده هفت برنامه ششم توسعه (ورزش)⛹

– اختصاص ۲۷ صدم درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به ورزش، که رقمی معادل ۱۲۵۰ میلیارد تومان می شود.

– تخصیص ۱۷۰۰ میلیارد تومان وجوه حاصل از عوارض سیگار به وزارت ورزش، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش؛ که رقمی در حدود ۵۵۰ میلیارد تومان آن باید به ورزش اختصاص یابد.

– هزینه های احداث اماکن ورزشی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی شود.

?️ هرچند کارکردها و اثرات مثبت ورزش بر جامعه از منظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیر بسی گسترده و فراوان می باشد اما این مهم بدون سرمایه گذاری در بخش ورزش و فعالیت بدنی به دست نخواهد آمد. افزایش سرمایه گذاری هر چند شرط کافی نیست اما شرط لازم برای دستیابی به رشد، گسترش و توسعه ورزش می باشد.

? مصوبه امروز مجلس شواری اسلامی (۹۵/۱۰/۱) در جریان بررسی برنامه توسعه ششم من باب ورزش را هرچند نمی توان کافی و مناسب قلمداد نمود اما با نگاهی به برنامه های گذشته توسعه (برنامه چهارم و پنجم) می توان موارد فوق الذکر را به طور نسبی مورد قبول به حساب آورد.

? در برنامه چهارم توسعه در مواد ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۶۹ و ۱۷۰ به اهمیت توسعه تربیت بدنی و ورزش پرداخته و وظایف نهادها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با ورزش را روشن کرده بود که مهمترین ماده قانونی در امر ورزش و تربیت بدنی ماده (۱۱۷) این برنامه با عنوان اختصاص یک درصد از اعتبارات دولتی به ورزش بوده است.

? در برنامه پنجم توسعه اما؛ ورزش تنها در دو ماده (ماده ۱۵ و ماده ۱۶) خلاصه شده و در این برنامه نیز مهمترین ماده قانونی در امر ورزش و تربیت بدنی ماده (۱۱۶) این برنامه با عنوان اختصاص یک درصد از اعتبارات دولتی به ورزش بوده است.

? با این حال اقدام امروز مجلس در زمینه تخصیص برخی منابع مالی و اعتباری به بخش ورزش را می باید به فال نیک گرفت (نکته: در مقایسه با برنامه های پیشین) و امیدوار بود تا؛ علارغم توقعات گسترده ای که تدوین گران برنامه های توسعه، دولت مردان و آحاد جامعه از ورزش دارند، ورزش بتواند به اهداف عالیه خود یعنی بهبود سلامت (کاهش هزینه های درمان)، افزایش بهره وری، افزایش به زیستی (کیفیت زندگی)، ایجاد اشتغال، افزایش غرور ملی، کاهش میزان جرم و جنایات و بزه کاری، کاهش مصرف مواد مخدر و سیگار، افزایش امید به زندگی، رشد اقتصاد منطقه ای و بهبود چهره کشور در عرصه بین المللی و جهانی نائل آید.