• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

جلسه شورای تخصصی دانشگاه پیام نور

گزارش تصویری از جلسه شورای تخصصی دانشگاه پیام نور