• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

شورای پژوهشی اداره کل ورزش وجوانان

گزارش تصویری از شورای پژوهشی اداره کل ورزش وجوانان استان تهران