• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

نشست ریس انجمن پاورلیفتینگ وزارت علوم

گزارش تصویری از نشست ریس انجمن پاورلیفتینگ وزارت علوم تحقیقات وریس فدراسیون  پاورلیفتینگ آسیا