• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

نشست ریس انجمن پاورلیفتینگ وزارت علوم

گزارش تصویری از نشست ریس انجمن پاورلیفتینگ وزارت علوم تحقیقات وریس فدراسیون  پاورلیفتینگ آسیا