• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

وزارت ورزش و جوانان

محمد جواد عباباف با حکم دکتر سلطانی فر مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان شد