• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

کلاس مربیگری تربیت مربی بدنساز کاراته

گزارش تصویری از کلاس مربیگری تربیت مربی بدنساز کاراته وهنرهای رزمی در استان کرمان