• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

کلاس مربیگری کشتی بلغارستان

حضور دکتر عبدالمهدی نصیرزاده به همراه دکتر رسول خادم ودکتر مجید خدایی در کلاس مربیگری کشتی  بلغارستان