• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

قرعه کشی مسابقات فوتسال

قرعه کشی مسابقات فوتسال کارکنان دانشگاه های منطقه یک ورزش کشور با حضور نمایندگان تیمها،رئیس انجمن فوتسال و مسئول کمیته داوران مسابقات در اتاق شورای مرکز تربیت بدنی برگزار شد.