• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مدیر تربیت بدنی ایلام

“مدیر تربیت بدنی ایلام از حضور قدرتمند تیم های آقایان وبانوان استان ایلام در مسابقات پیشرو خبر داد”
مرادی در دهمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های پیام نورسراسر کشور که به میزبانی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگذار می گردید از حضور قدرتمند تیم های دختر وپسر دانشگاه پیام نور استان ایلام در جشنواره سلامت ، ورزش ونشاط که مقرر است از تاریخ ۲۳ الی ۲۹ بهمن ماه در مازندران و همچنین جشنواره فرهنگی ورزشی ادیان ومذاهب اسلامی که مقرر است در تاریخ ۱۴ الی ۱۹ اسفندماه در استان اصفهان برگذار گردد خبر داد وافزود علی رقم همه محدویت های مالی که وجود داشت امیداوریم که مسولین دانشگاه مساعدت فرمایند ومعوقه ای که درخصوص حضور تیم تکواندو بانوان دانشگاه پیام نور درلیگ برتر وجود داشت پرداخت نمایند
مدیربرتر تربیت بدنی دانشگاه پیام نور ابراز داشت جادارد به طور ویژه از زحمات همکاران خود در اداره کل تربیت بدنی تشکر وقدرانی نمایم که علی رقم محدویت هایی که وجودداشت ولی مسابقات ورزشی را برگذار می نمایم
ایشان در ادامه خاطر نشان ساخت دانشگاه پیام نور استان ایلام علی رقم محرومیت موجود ولی دانشگاه پیام نور ایلام از امکانات ورزشی در خوری برخوردار است که کلیه کاربری اماکن ورزشی این دانشگاه در اختیار مدیریت تربیت بدنی قرار دارد که جادارد از این حیث از ریاست استان تشکر وقدردانی کنیم
دردهمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی سراسر کشور توسط دکتر رستمی ریاست عالیه دانشگاه از آقای مرادی به عنوان مدیر برتر تربیت بدنی دانشگاه پیام نور تقدیر گردید www.nasirzade.com