• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مسابقات شمال شرق وشرق شهرستان های استان تهران

گزارش تصویری از مسابقات شمال شرق وشرق شهرستان های استان تهران