• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

مسابقات فوتسال کارکنان دانشگاها

گزارش تصویری از مسابقات فوتسال کارکنان دانشگاهای منطقه ۱