• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

کارگاه دانش افزایی مربیان کشتی

گزارش تصویری از کارگاه دانش افزایی مربیان کشتی با حضور دکتر عبدالمهدی نصیرزاده