• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از بازدید مدیرکل تربیت بدنی

گزارش تصویری از بازدید مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه از اماکن ورزشی استان مازندران