• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

جشنواره فرهنگی -ورزشی پیام نور

جشنواره فرهنگی -ورزشی پیام نور:
قهرمانی بانوان “اصفهان” در جشنواره فرهنگی ورزشی دانشگاه پیام نور
تیم شنای “اصفهان” عنوان قهرمانی جشنواره فرهنگی ورزشی دانشگاه پیام نور را از آن خود کرد.
ریس انجمن شنای بانوان دانشگاه پیام نور، عنوان داشت جشنواره فرهنگی ورزشی دانشگاه پیام نور بانوان طی روزهای ۲۵و۲۶بهمن ماه به میزبانی ساری استان مازندران و با حضور ۱۶تیم شنا در قالب جشنواره فرهنگی -ورزشی دانشگاه های پیام نور سراسر کشور برگزار گردید.
که نتایج ۱۳ماده برگزار شده به شرح ذیل اعلام گردید:
ماده های انفرادی:
۲۰۰متر قورباغه: زهرا کریم زاده از اصفهان مقام اول.شهرزاد شیرانی از اصفهان مقام دوم.اعظم نجف پور از البرز مقام سوم.
۵۰متر پروانه:زهرا براتی از اصفهان مقام اول.حدیثه حسن زاده بزایه از گیلان مقام دوم.فاطمه خاتمی از خراسان رضوی مقام سوم.
۱۰۰متر کرال پشت:فائزه خاتمی از خراسان رضوی مقام اول.مریم طباطبایی از قم مقام دوم.رویا شجاعی از آذربایجان غربی مقام سوم.
۵۰متر قورباغه:شهرزاد شیرانی از اصفهان مقام اول.ریحانه صفرآبادی فراهانی از تهران مقام دوم.زهرا براتی از اصفهان مقام سوم.
۱۰۰مختلط انفرادی:مائده حیدر پور از اصفهان مقام اول.زهرا کریم زاده از اصفهان مقام دوم.ریحانه صفرآبادی فراهانی از تهران مقام سوم.
۱۰۰متر آزاد:مائده حیدرپور از اصفهان مقام اول.حدیثه حسن زاده بزایه از گیلان مقام دوم.افشان دیده بان از خراسان رضوی مقام سوم.
۱۰۰متر قورباغه:اعظم نجف پور از البرز مقام اول.مریم طباطبایی از قم مقام دوم.مهسا جعفریان از لرستان مقام سوم.
۵۰متر کرال پشت:فائزه خاتمی از خراسان رضوی مقام اول.رویا شجاعی از آذربایجان غربی مقام دوم.سارا محبی از قم مقام سوم.
۲۰۰متر آزاد:مائده حیدر پور از اصفهان مقام اول.شهرزاد شیرانی از اصفهان مقام دوم.افشان دیده بان از خراسان رضوی مقام سوم.
۵۰متر آزاد:افشان دیده بان از خراسان رضوی مقام اول.رویا شجاعی از آذربایجان غربی مقام دوم.سهیلا احتشام نیا از خراسان رضوی مقام سوم.
ماده های تیمی:
۴*۵۰مختلط تیمی:
فائزه خاتمی-شادی ابراهیمی-فاطمه خاتمی-افشان دیده بان از خراسان رضوی” مقام اول”.زهرا کریم زاده -آنیتا حسنوند-شهرزاد شیرانی-مائده حیدرپور از اصفهان “مقام دوم”. مریم خدادادی -زهرا طالبی-مقدسه رضایی-نسیم حسینی از قزوین “مقام سوم”.
۴*۱۰۰متر آزاد تیمی:
زهرا کریم زاده -شهرزاد شیرانی-زهرا براتی-مائده حیدرپور از اصفهان” مقام اول”.فاطمه خاتمی -فائزه خاتمی-سهیلا احتشام نیا-افشان دیده بان از خراسان رضوی “مقام دوم”.مریم خدادادی -نسیم حسینی-مقدسه رضایی -زهرا طالبی از قزوین “مقام سوم”.
۴*۵۰آزاد تیمی:
یاسمن افخمی اردکانی-مه آفرین زارعی-هانیه نیک نام-اعظم نجف پور از البرز “مقام اول”.نیلوفر غلامی -فاطمه رضایی -آنیتا حسنوند -زهرا براتی از اصفهان “مقام دوم”.فاطمه عابدی -زهرا عامره -مرضیه افضلی -سارا محبی از قم “مقام سوم”.
و در پایان تیم اصفهان با جمع امتیاز ۳۴۳ نائل به کسب مقام اول.تیم خراسان رضوی با جمع امتیاز ۲۸۸به مقام دوم و تیم قم با جمع امتیاز ۲۶۸حائز به کسب مقام سوم گردید.