• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

مجتبی عابدینی نایب قهرمان شمشیر بازی جهان

طی حکمی از سوی مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور
مجتبی عابدینی نایب قهرمان شمشیر بازی جهان به عنوان ریس انجمن شمشیربازی دانشگاه پیام نور منصوب کرد
عابدینی سابقه حضور بیش از ده سال عضویت در تیم ملی شمشیربازی را دارد ودارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی می باشد.