• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگی ورزشی مازندران

گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگی ورزشی مازندران