• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مراسم اهدا جوایز بدمینتون دانشجویان

گزارش تصویری از مراسم اهدا جوایز بدمینتون دانشجویان پسر سراسر کشور