• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

مراسم قرعه کشی والیبال قهرمانی دانشجویان

گزارش تصویری از مراسم قرعه کشی والیبال قهرمانی دانشجویان پیام نور پسر سراسر کشور