• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

مسابقات قهرمانی جودو دانشجویان

گزارش تصویری از مسابقات قهرمانی جودو دانشجویان پیام پسر سراسر کشور