• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

گزارش تصویری از برگزاری سمینار نسخه نویسی ورزشی اهواز

گزارش تصویری از برگزاری سمینار نسخه نویسی ورزشی اهواز