• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از جشنواره فرهنگی ورزش دانشجویان دختر سراسر کشور

گزارش تصویری از جشنواره فرهنگی ورزش دانشجویان دختر سراسر کشور