• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

انواع پرسشنامه در تحقیق

انواع پرسشنامه در تحقیق

♨️پرسشنامه چیست؟

مجموعه ی پرسش های مکتوب حول متغیرهای یک سند تحقیق تنظیم شده پرسشنامه نامیده می شود.

♨️انواع پرسشنامه از لحاظ محتوی:

❗️پرسشنامه های مربوط به درج واقعیات ?در این نوع از پاسخ نامه ها مخاطبین می بایست عین آنچه که خواسته شده است را بیان کند.

❗️پرسشنامه های مربوط به درج عقاید و نظریات ?در این نوع از پرسشنامه ها مخاطب طرز برداشت و نظریات خود را نسبت به موضوع بیان می کند.

♨️انواع پرسشنامه از لحاظ شکلی:

❗️منظم یا بسته ? تمام سوالات قبلاً طراحی و در پرسشنامه درج شده است که انواع آن عبارتند از ⬅️پرسشنامه های :
?چندگزینه ای طیفی یا درجه بندی
?ترتیبی
?وزنی
? مقایسه ای

❗️آزاد یا باز ?پرسش ها در اختیار مخاطب قرار می گیرد که وی بطور آزاد به هر طریقی که بخواهد پاسخ دهد.

❗️پرسش نامه های ترکیبی ?یعنی ترکیبی از پرسشنامه های منظم و آزاد

♨️انواع پرسشنامه از لحاظ شناسایی مخاطب:

❗️با نام ? در این نوع پرسشنامه مخاطب موظف است مشخصات خود را قید کند.

❗️بی نام?نیازی به درج مشخصات مخاطب نیست.

♨️روش های اجرای پرسشنامه :

❗️تکمیل پرسشنامه توسط پرسشگر ? پرسشگر مستقیماً اقدام به اخذ پاسخ و درج آن در پاسخ نامه می کند.

❗️تکمیل پرسشنامه توسط پاسخگو ?در این روش پاسخگو اقدام به درج پاسخ سوالات می کند و ممکن است ناقص بوده یا اصلاً تکمیل نشود و یا عدالت نگردد.

❗️تکمیل پرسشنامه از طریق تلفنی?در مواردی که نمونه اندک بوده و یا نیروی پرسشنامه کمتر باشد از روش تلفنی استفاده شود.
.
❗️ارسال پرسشنامه با پست ? در این روش نشان طرفین و راهنمای پرکردن و ارسال نامه یا کارت جداگانه و همچنین قرار دادن پاکت تمبر زده در پاکت ارسال و عندالاقتضاء هدیه ای نیز فرستاده شود.