• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

پایان جشنواره فرهنگی ورزشی پیام نور

پایان جشنواره فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های پیام نور