• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

پایان جشنواره فرهنگی ورزشی پیام نور

پایان جشنواره فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های پیام نور