• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

پیام تبریک دکتر نصیرزاده و مریم وطن دوست

پیام تبریک دکتر نصیرزاده و مریم وطن دوست