• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

چگونه با استرس مقابله کنیم

✍️چگونه با استرس مقابله کنیم
هیچ کس نمیتواند از استرس دور باشد ولی میتوانید طوری رفتار کنید که استرس شما کم شده و تاثیر آن بر شما به حداقل برسد. آکادمی پزشکان خانواده امریکا در همین رابطه به شما توصیه میکنند

هر روز ورزش کنید حتی اگر چند دقیقه باشد
غذای خود را سر وقت بخورید و غذای سالم بخورید
به اندازه کافی استراحت کنید
از روش های ریلکسیشن استفاده کنید. نفس عمیق بکشید و حرکات کششی انجام دهید
به اهمیت چیزهایی که شما را نگران کرده اند فکر کنید. مشکلات کم اهمیت به دور بیندازید
خاطرات گذشت را که نمیتوانید عوض کنید را به دور بیندازید
تغییر هر چند اندک در زندگی خود بدهید
برای اتفاقاتی که پیش رو دارید خود را آماده کنید
یک دوست پیدا کنید که با او حرف بزنید
کارهای زیاد را سر خود انبار نکنید و اگر وقت ندارید به دیگران نه بگویید
هدف هایی را برای خود در نظر بگیری که قابل دسترس باشند
تفریح کنید