• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

کسب قهرمانی آسیا

کسب قهرمانی آسیا