• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

جمعه 4 دسامبر 2015

مربیگری پرورش اندام

جمعه 4 دسامبر 2015

حقوق ورزشی

جمعه 4 دسامبر 2015

اصول علمی کشتی گرفتن

جمعه 4 دسامبر 2015

کارآفرینی در ورزش